El secret empresarial

La protecció del secret empresarial és un aspecte altament important al nostre tràfic mercantil. A més a més de per com és entès, cal tenir presents aquelles accions que, per a la seva defensa, ofereix el nostre ordenament jurídic.

Entenem com secret empresarial com a tota aquella informació o coneixement generalment conegut per persones que pertanyen als diferents cercles on s’utilitza aquesta informació. Presenta diferents notes característiques. Un exemple és la «dificultat» d’accés a aquesta informació. Un altre seria l’avantatge competitiu. Aquest pot conferir al seu titular pel fet de que aquesta sigui secreta o qualsevol altres mesures es considerin per a garantir la seva confidencialitat.

El nostre legislador té per prevista aquesta figura, tot definint-la a la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials i, materialitzant-la en procés per amb les diferents accions que confereix la nostra Llei d’Enjudiciament Civil.
Però, cal no oblidar els possibles il·lícits que poden arribar a derivar-se de la difusió de secrets empresarials. En especial, d’allò que té previst i penat el nostre Codi Penal, per exemple, al seu article 278.2 CP.

La consideració del secret empresarial al nostre ordenament jurídic és amplia i atén tan a aspectes tècnics, com comercials. En qualsevol cas, la llei no diferencia entre el suport en que aquest es presenti. Així les coses, allò que la nostra Llei de Secrets Empresarials pretén es aproximar tot el possible la protecció del secret empresarial als diferents règims de propietat intel·lectual, industrial i competència deslleial. Per tant, la protecció del nucli del secret empresarial i de la seva concepció pot ser determinant per a la consecució dels negocis.

Finalment, us animem a contactar amb nosaltres en cas de tenir qualsevol dubte o problema que us hagi sorgit entorn a aquest important aspecte.

2022: L’Any de protecció pels consumidors

L’any 2022 depara l’inici d’una major protecció jurídica a tots els consumidors i usuaris quan comprin productes o consumeixin serveis. Per contra, s’estableixen més obligacions a les empreses i empresaris i els augmenta la seva responsabilitat derivada de la seva activitat comercial o professional.

Aspectes importants del canvi de legislació

En aquest sentit, a partir de l’1 de gener de 2022 els consumidors gaudiran dels següents canvis legislatius:

  • La garantia legal dels béns o productes comprats passarà de 2 a 3 anys.
  • Els fabricants hauran de tenir peces de recanvi per poder reparar el producte venut durant els 10 anys següents a partir de la data en què el producte es deixi de fabricar. Abans del proper 1 de gener els fabricants tenien l’obligació durant 5 anys de tenir peces de recanvi del producte comprat. Aquest aspecte pretén habituar un consum sostenible i que vetlli pel medi ambient.
  • S’amplia de 6 mesos a 3 anys el període en el que el consumidor ha de manifestar la falta de conformitat amb el producte comprat. En canvi, per contractes relatius a subministrament de continguts o serveis digitals, el període serà de 2 anys. Es important destacar que qui haurà de provar aquesta falta de conformitat no serà el consumidor, sinó que l’empresari haurà de demostrar que el producte o el servei es apte. Per determinar si un producte o servei es conforme, com a novetat, la llei preveu uns requisits objectius i subjectius.
  • Es manté el termini per manifestar la falta de conformitat que no podrà ser inferior a un any en compres de productes de segona mà.
  • S’augmenta de 3 a 5 anys el termini que tenen els consumidors per poder reclamar al venedor o a l’empresa que ha prestat el servei contractat el compliment de les seves obligacions fixades en el contracte, des de la manifestació de la falta de conformitat del producte o dels serveis prestats.
Més control en la Llei de protecció de Dades i en les ressenyes

A partir del 28 de maig de 2022, les empreses que permetin publicar ressenyes sobre els seus productes i serveis en pàgines web hauran de facilitar informació al consumidor sobre si aquestes ressenyes han estat redactades per consumidors. Concretament, s’haurà d’informar si han utilitzat el servei o comprat el producte que es ven a la pàgina web.

Un cop exercitat el desistiment per part del consumidor, l’empresa haurà de respectar i complir amb allò previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garanties Digitals. Això significarà que l’empresa haurà d’abstenir-se d’usar dades personals proporcionades pel consumidor. Només estarà permès usar-ho pels serveis o continguts digitals contractats, amb algunes excepcions. Evidentment, la llei preveu que des de la data de desistiment l’empresa podrà inhabilitar l’accés al contingut digital al consumidor.

Amb aquestes novetats legislatives es transposa la Directiva Europea (UE) 2019/771 de 20 de maig de 2019 relativa a diferents aspectes dels contractes de compravenda de béns. Totes aquestes novetats son d’aplicació a les compres de productes (i prestacions de serveis) fetes a partir de l’1 de gener de 2022. (I com ja hem indicat, determinades novetats legislatives entraran en vigor a partir del 28 de maig de 2022), no per compres anteriors. Si vols més informació al respecte assessorat amb nosaltres.