La custòdia compartida en supòsits de violència de gènere

Es conegut que, des de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront a la violència, s’impossibilitaria l’atribució d’una guarda i custòdia compartida (article 92.7 Codi Civil), o bé d’un règim de visites (article 94 Codi Civil) quan el progenitor en qüestió estigués incurs en un procediment penal per, presumptament, haver atemptat contra la vida, integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual contra l’altre cònjuge o el fill, o en el cas d’existir indicis fundats de violència domèstica o de gènere.

Essent així, hem de fer notar que aquesta nova reforma pot entrar en contradicció amb la presumpció d’innocència consagrada a l’article 24.2 Carta Magna. Això és degut a que per una mera presentació de denuncia i posterior incoació de diligències penals, suposaria un obstacle insalvable en ares de que qualsevol menor pogués gaudir d’un règim de custòdia compartida amb ambdós progenitors, encara sense existir ni tan sols sentència condemnatòria.

Igual qüestionament s’hauria de fer respecte de l’article 10.1 de la Constitució Espanyola, que consagra la dignitat de les persones; l’article 14, relatiu a la igualtat, entre d’altres molts.

Així ho ha entès el Jugat de Primera Instància 7 de Móstoles, que recentment ha plantejar qüestió d’inconstitucionalitat en lo que concerneix a l’article 94 Codi Civil pels motius ja exposats amb anterioritat.

De moment estem a l’espera de la resolució del Tribunal Constitucional sobre aquesta matèria. De tota manera, a la conclusió provisional sembla que l’article 92.7 i el 94 CC poden tenir problemes seriosos de constitucionalitat.

Les falses denuncies a la custòdia compartida.

D’altra banda, existeix el fenomen de les denuncies creuades, fenomen el qual es caracteritza per que ambdós progenitors es denuncien mútuament. Ambdós s’imputen delictes dels quals, no en poques ocasions, resulten absolts. Aquest fet no fa sinó posar en evidència, encara més, la controvertida naturalesa d’aquests articles. I això per no exposar supòsits de denuncies falses, independentment del progenitor que la va interposar.

Que succeiria en el cas d’haver sigut denegada una custòdia compartida per l’existència d’un procediment penal contra un dels progenitors per un dels delictes abans esmentat, i posteriorment haver estat el progenitor absolt?

Segons el que estableix la Jurisprudència, cada cas ha de ser sempre atès de forma concreta i sempre a favor de l’interès del menor. D’altre banda, el fet de positivitzar-se aquesta impossibilitat pot no fer justícia i, consegüentment, pot ser contraproduent per als propis menors.

Per a finalitzar, és necessari indicar la recent sentència del Tribunal Suprem STS 228/2022 del 28 de març. En ella ha assenyalat que, una vegada complida la pena imposada en seu penal, i cancel·lats els antecedents que corresponguin, no existeix impediment per a fixar una custòdia compartida, extrem que es revela com un element esperançador.

En Sastre & Marín disposem d’un servei especialitzat d’atenció enfront de situacions de divorcis o negociacions de custòdia. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres si necessites que t’assessorem.

El secret empresarial

La protecció del secret empresarial és un aspecte altament important al nostre tràfic mercantil. A més a més de per com és entès, cal tenir presents aquelles accions que, per a la seva defensa, ofereix el nostre ordenament jurídic.

Entenem com secret empresarial com a tota aquella informació o coneixement generalment conegut per persones que pertanyen als diferents cercles on s’utilitza aquesta informació. Presenta diferents notes característiques. Un exemple és la «dificultat» d’accés a aquesta informació. Un altre seria l’avantatge competitiu. Aquest pot conferir al seu titular pel fet de que aquesta sigui secreta o qualsevol altres mesures es considerin per a garantir la seva confidencialitat.

El nostre legislador té per prevista aquesta figura, tot definint-la a la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials i, materialitzant-la en procés per amb les diferents accions que confereix la nostra Llei d’Enjudiciament Civil.
Però, cal no oblidar els possibles il·lícits que poden arribar a derivar-se de la difusió de secrets empresarials. En especial, d’allò que té previst i penat el nostre Codi Penal, per exemple, al seu article 278.2 CP.

La consideració del secret empresarial al nostre ordenament jurídic és amplia i atén tan a aspectes tècnics, com comercials. En qualsevol cas, la llei no diferencia entre el suport en que aquest es presenti. Així les coses, allò que la nostra Llei de Secrets Empresarials pretén es aproximar tot el possible la protecció del secret empresarial als diferents règims de propietat intel·lectual, industrial i competència deslleial. Per tant, la protecció del nucli del secret empresarial i de la seva concepció pot ser determinant per a la consecució dels negocis.

Finalment, us animem a contactar amb nosaltres en cas de tenir qualsevol dubte o problema que us hagi sorgit entorn a aquest important aspecte.