El secret empresarial

La protecció del secret empresarial és un aspecte altament important al nostre tràfic mercantil. A més a més de per com és entès, cal tenir presents aquelles accions que, per a la seva defensa, ofereix el nostre ordenament jurídic.

Entenem com secret empresarial com a tota aquella informació o coneixement generalment conegut per persones que pertanyen als diferents cercles on s’utilitza aquesta informació. Presenta diferents notes característiques. Un exemple és la «dificultat» d’accés a aquesta informació. Un altre seria l’avantatge competitiu. Aquest pot conferir al seu titular pel fet de que aquesta sigui secreta o qualsevol altres mesures es considerin per a garantir la seva confidencialitat.

El nostre legislador té per prevista aquesta figura, tot definint-la a la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials i, materialitzant-la en procés per amb les diferents accions que confereix la nostra Llei d’Enjudiciament Civil.
Però, cal no oblidar els possibles il·lícits que poden arribar a derivar-se de la difusió de secrets empresarials. En especial, d’allò que té previst i penat el nostre Codi Penal, per exemple, al seu article 278.2 CP.

La consideració del secret empresarial al nostre ordenament jurídic és amplia i atén tan a aspectes tècnics, com comercials. En qualsevol cas, la llei no diferencia entre el suport en que aquest es presenti. Així les coses, allò que la nostra Llei de Secrets Empresarials pretén es aproximar tot el possible la protecció del secret empresarial als diferents règims de propietat intel·lectual, industrial i competència deslleial. Per tant, la protecció del nucli del secret empresarial i de la seva concepció pot ser determinant per a la consecució dels negocis.

Finalment, us animem a contactar amb nosaltres en cas de tenir qualsevol dubte o problema que us hagi sorgit entorn a aquest important aspecte.